Preskocit navigáciu

Aktualizačná odborná príprava (AOP) elektrotechnikov


Termíny kurzu : 12.1.2021, 9.3.2021, 4.5.2021, 8.6.2021, 2.9.2021, 2.11.2021, 1.12.2021,
Nástup do kurzu: do 7,00 hod.
Počet účastníkov kurzu: 15 max.
Vedúci referent - skúšobný komisár pre EZ:  Ing. Pavol Juhaščik
Inštruktori výcviku: veliteľ čaty LPIS
Doklady potrebné k vykonaniu kurzu : 
- Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu -AOP- elektrotechnikov - tu stiahnuť
- Originál a kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
- Originál a kópia najvyššieho odborného elektrotechnického vzdelania
- Kópia dokladu o nadobudnutí akademického titulu
- Kópia OP, ak sú zmeny s predloženými dokladmi
- Platný "Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu", v súlade so  Zákonom  SR č. 355/2007 Z. z., príloha 3C, vzor A alebo B podľa kategórie práce.
Riadne vyplnenú prihlášku, doklad o el. vzdelaní a osvedčenie je nutné zaslať na SPLO číslo faxu : 0960/527 825, alebo emailom na adresu: pavol.juhascik@mil.sk
Minimálne 5 pracovných dní pred konaním AOP.
V súlade s odborným spresnením výchovy a vzdelávania elektrotechnikov, v SPLO Prešov je možné vykonať akltualizačnú odbornú prípravu - AOP  elektrotechnikov z radov MO SR a OS SR, len pre žiadateľov ktorí sú držiteľmi
"Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike", ktoré je osvedčené inšpektorom pre bezpečnosť elektrických zariadení MO SR .
Materiálne zabezpečenie do kurzu: zošit, písacie a kresliace potreby
Výstroj: tričko kaki s hodnostným označením, odev vz. 97/2007, opasok popruhový kaki s prackou, obuv vz. 60/90/2007
Telefonický kontakt: 0960/ 527 908, 0960/ 527 901
Fotogaléria : info viac ...

Skočiť na menu


Share